O nas

Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu, Filia w Łęczycy istnieje od 1951  roku, w 1999 została filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi, od września 2021 wraz z instytucją macierzystą weszła w struktury CRE WŁ w Łodzi. Następnie  na mocy uchwały nr XLI/496/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia z dniem 1 marca 2022 r. Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu wraz z filiami w Kutnie i Łęczycy została częścią Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu.

Zaspokaja potrzeby użytkowników głównie z terenu Łęczycy i powiatu łęczyckiego. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać nauczyciele i inni pracownicy placówek oświatowych, studenci, uczniowie szkół średnich oraz inni mieszkańcy zainteresowani kształceniem i doskonaleniem.

Biblioteka w swoim statucie ma zapisane służenie potrzebom “kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych sprawami kształcenia i wychowania”. Oznacza to, iż cała działalność Biblioteki i profil jej zbiorów są ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb osób związanych z oświatą, w szerokim rozumieniu.

Biblioteka gromadzi więc, opracowuje i udostępnia swe zbiory, prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, udziela pomocy i instruktażu bibliotekom szkolnym, współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli i innymi bibliotekami.

Zbiory biblioteki stanowią książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku gromadzone z myślą o potrzebach swych głównych użytkowników – nauczycieli. Jest to literatura z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii i nauk pokrewnych, publikacje naukowe i popularno-naukowe z różnych dziedzin wiedzy, literatura piękna i lektury uczniowskie, programy i podręczniki szkolne.